6,600.00 KSh 6600.0 KES
6,950.00 KSh 6950.0 KES
7,500.00 KSh 7500.0 KES
6,600.00 KSh 6600.0 KES
8,700.00 KSh 8700.0 KES
14,000.00 KSh 14000.0 KES
8,750.00 KSh 8750.0 KES