450.00 KSh 450.0 KES
1,000.00 KSh 1000.0 KES
50,000.00 KSh 50000.0 KES
20,000.00 KSh 20000.0 KES
15,000.00 KSh 15000.0 KES
10,000.00 KSh 10000.0 KES
5,000.00 KSh 5000.0 KES
2,500.00 KSh 2500.0 KES